15-35-tone

Dizel 1.0-1.8t

 • Centar težine 500mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 162mm

2-3-5-tone

Dizel 2.0-3.5t

 • Centar težine 500mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 140|145mm

2-3-5-tone

Dizel 4.0-5.0t

 • Centar težine 500mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 150|155mm

5-10-tona

Dizel 5.0-7.0t

 • Centar težine 600mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 205|210|215mm

5-10-tona

Dizel 8.0-10.0t

 • Centar težine 600mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 205|210mm

dizel-2

Dizel F serija 1.0-1.8t

 • Centar težine 500mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 162mm

dizel-2

Dizel F serija 2.0-3.5t

 • Centar težine 500mm
 • Visina podizanja 3000mm
 • Slobodan hod 140|145mm